BG16RFOP001-6.002 – Развитие на туристически атракции

Процедурата е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“.

Краен срок: 31.12.2021 г. 19:00 ч.

Общ размер на финансовите средства 98 530 686,39 лева

Финансовата подкрепа по процедурата се осигурява единствено чрез комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Съгласно финансовия план на ОПРР общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм (197 061 376,69 лв.) се разпределя в съотношение 50% БФП и 50% финансов инструмент. Общият размер на БФП (100%) на проекта ще бъде определен съгласно решение на финансовия посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2014-2020.

Финансовият посредник ще има ангажимент да изследва наличието и приложимия режим по държавните помощи и да определи както подкрепата по линия на финансовия инструмент, така и необходимия размер на БФП.

Максимален размер на БФП за проект:

9 779 150 лв. за обекти от национално значение

19 558 300 лв. за обекти от световно значение

Бенефициенти:

Министерство на културата;

Общини;

Институции на вероизповеданията и техни местни, поделения, които са юридически лица

Допустими дейности:

 1. Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, в т.ч. религиозни такива, чрез консервация и реставрация, възстановяване, опазване, експониране, социализация, популяризиране, оборудване, въвеждане на техники и програми за превод, екскурзоводски услуги и др.;

 2. Дейности по вертикална планировка, подобряване на прилежащи пространства, както и подпомагане развитието на туристически продукти (на основата на подпомаганите атракции) и пазарна информация, като маркетингови проучвания и анализи на въздействието, регионални проучвания на посетителите, разработка на маркетингови и рекламни стратегии и програми за туристически продукти, създаване на туристически пакети и рекламни дейности;

 3. Развитие инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, пътеки за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, центрове за информация на посетители);

 4. Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им;

 5. Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряка връзка с подкрепяните атракции;

 6. Обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;

 7. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири и организиране на експедиентски пътувания;

 8. Информиране на обществеността, включително чрез кампании за подобряване на осведомеността относно културното наследство и неговото опазване и съхранение.

Допустими разходи:

 • разходи за СМР;

 • разходи за обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи сгради;

 • разходи за проектиране и авторски надзор;

 • разходи за строителен надзор и оценка на съответствието;

 • разходи за оборудване и обзавеждане;

 • разходи за обучения, рекламни и маркетингови дейности, участие в събития, информиране на обществеността и др.;

 • разходи за организация и управление;

 • разходи за публичност и визуализация;

 • разходи за одит.

Related Projects