Хоризонт2020 – Цифровизация в Здравеопазването

1.1 Инструмент подпомагащ мониторинг на здравния статус и начина на живот след лечението на рак. Проектните предложения трябва да се съсредоточат върху постигането на по-добро придобиване, управление, споделяне, моделиране, обработка и използване на големи данни, като се използват, ако е подходящо, високотехнологични изчисления, за да се проследява ефективно здравословното състояние на отделните пациенти. Съответните решения включват например системи за определяне и мониторинг (като се вземат предвид и различията между половете) комбинираното въздействие на лечението на рака, околната среда, начина на живот, което позволява ранно идентифициране на ефектите, които могат да причинят развитие на нови здравословни проблеми и/или да влоши качеството на живот. За предпочитане е предложенията да се отнасят до релевантни здравни икономически въпроси, да използват докладвани от пациентите резултати и мерки за опит (PROMs и PREMs) и да вземат предвид съответните социални аспекти на здравния статус и качеството на живот след лечение на рак. Интегрираните решения трябва да включват подходящи подходи към въпросите свързани с неприкосновеността на личния живот.

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 3 000 000
Максимално финансиране EUR 5 000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн 24.4.2019

1.2 Инструмент допринасящ изпълнението на приоритетите на стратегията за цифровия единен пазар относно цифровизацията в областта на здравеопазването и грижите към Стратегията за увеличаване на Европейското партньорство свързано с иновации касаещи повишаване качеството на услугите в областта на здравеопазването (EIP за AHA) и ще подкрепи EIP за приноса на референтните сайтове на AHA за стратегията за цифровия единен пазар, а именно приоритетното фокусиране върху интегрираната грижа, ориентирана към потребителите. Финансираните действия ще бъдат насочени към широкомащабно внедряване на цифрови решения за здравеопазване и грижи в различни региони в Европа. В съответствие с приоритетните действия на ICT свързани със стратегията за разширяване на AHA, обхватът на този PPI е да се определят, закупят и използват решения, базирани на ICT по отношение на предлагането и търсенето, който може да осигури устойчиви, нови или подобрени услуги в областта на здравеопазването и грижите, насърчаващи обратната връзка с пациентите

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 2  000 000
Максимално финансиране EUR 5  000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн 24.4.2019

1.3 Инструмент за Разширяване на еднозначната идентификация на лекарствените продукти. В рамките на Европейския съюз лекарствените продукти показват различия в наименованията, вариациите в конфигурацията или размера на опаковката им. Недостигът на конкретен продукт може също да наложи замяна в много случаи, за които пациентът е информиран своевременно в посетената аптека. Освен това поради разликите в процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара не всеки лекарствен продукт е наличен във всяка държава-членка и не е необичайно един и същ продукт да има различни имена в държавите-членки или едно и също име да може да идентифицира различен продукт в друга държава-членка , Тъй като редовно е необходимо да се замени чужд ePrescription (eDispensation), еднозначната идентификация на лекарствените продукти би позволила и подобрила освобождаването на чужди ePrescription и би осигурила ползи за здравето на пациентите, безопасността на пациентите, фармакологичната бдителност и би позволила и по-добър анализ на данните клинични записи. Понастоящем повечето национални бази данни за електронни препоръки и лекарства не поддържат съответните идентификационни характеристики и кодове. Тъй като Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и регулаторната мрежа на ЕС в момента изпълняват стандартите на ISO IDMP (идентификация на лекарствените продукти) в ЕС за спазване на законодателството на ЕС в областта на фармакологичната бдителност, това действие има за цел да даде възможност и да насърчи използването на общо хранилище за лекарствени продукти на ЕС (ISO IDMP съвместимо), за да изпълни изискванията за електронно поведение/ eDispensation в случай на използване на трансгранични настройки. Това ще осигури еднозначна идентификация на лекарствените продукти в цяла Европа и потенциално извън нея.

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 2  000 000
Максимално финансиране EUR 5  000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн 24.4.2019

1.4 Инструмент за прилагане на цифрови услуги в здравеопазването. Инструмента подпомага доставчика на здравни услуги за осигуряване на разработването, тестването и прилагането на цифрови услуги и концепции за комуникация, които могат да улеснят преминаването към модели за интегрирани грижи в здравните и социалните услуги и междуинституционалните структури, и сътрудничество между няколко юридически и публични лица. Основните предизвикателства, които могат да бъдат разрешени, са водене на актуален регистър на пациентите, самоуправление, безопасност на пациентите, ангажиране на пациентите, контролиране на хронични заболявания, диагностика, логистика в дома, болнична логистика и др. Тези предизвикателства могат да бъдат разрешени от приложимите области на ИКТ, напр. Телемедицината, mHealth, IoT, споделени информационни платформи с отворен код и т.н., които ще бъдат определено в процеса на консултации със специалисти в тези области. Това ще доведе до ранно приемане и доказване на потенциала за повишаване на качеството на на услугите в сектор здравеопазване

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 5  000 000
Максимално финансиране EUR 6  000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн 14.11.2018

1.4 Инструмент подпомагащ интегрирана грижа осигуряваща персонализирано базирани резултати. Обхватът на тази тема е да насърчи широкомащабните пилотни решения за внедряване на надеждни и персонализирани цифрови решения, занимаващи се с интегрирана грижа, с цел да се подкрепи и разшири здравословен и независим начин на живот за по-възрастни хора, които са изправени пред постоянно или временно намалена функционалност и възможности. Това от своя страна се очаква да допринесе за стратегия, насочена към пациентите и наистина индивидуализирана, с цел да се развият надеждни, стабилни и финансово устойчиви услуги, които могат да се използват във всички държави-членки и цифровия единен пазар да стане приложим за много широк диапазон от кръг от пациенти. Тези подходи ще имат за цел да позволят на хората да останат независими възможно най-дълго и се предотврати тяхната евентуална хоспитализация.

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 4  000 000
Максимално финансиране EUR 6  000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн 24.4.2019

Хоризонт2020 – Икономически растеж и устойчивост на юридическите лица в областта на здравеопазването

2.1 Инструмент финансиращ. механизмите на причинно-следствената връзка при съвместните и мултиморбидните дейности. Предложенията трябва да идентифицират и утвърдят причинно-следствените механизми (например молекулярно, генетично, корелативно, въздействие на лекарства), комбинирайки умствени и физически нарушения чрез интегриране на основни, предклинични и / или клинични изследвания. Кандидатите трябва да докажат значението на идентифицираните механизми за съвместно морбидно развитие. Където е целесъобразно, се насърчава развитието на биомаркери и други технологии за диагностика и мониториране на коморбидните състояния при пациенти. Насърчава се целесъобразното използване на съществуващи данни, биобанки, регистри и кохорти, но не се изключва генерирането на нови данни. Трябва да се вземат под внимание половите аспекти, възрастта, социално-икономическите фактори, начините на живот и поведенческите фактори, както и всички други аспекти, които не са свързани със здравето. Участието на МСП е силно насърчавано.

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 4  000 000
Максимално финансиране EUR 6  000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн1 2.10.2018
Дедлайн2 16.4.2019

2.2 Инструмент насърчаващ системните подходи за откриване на комбинирани терапии за сложни заболявания. Изследванията трябва да имат за цел да разберат на системно ниво патофизиологията на заболяването при групи от пациенти, които отговарят добре или лошо на конкретни терапии и по-нататък разработват комбинаторни терапии, съобразени с нуждите на индивиди или стратифицирани групи пациенти. Проектите следва да се съсредоточат върху вече налични и/или разрешени терапии и да имат достъп до стандартизирани биобанкови проби, получени от ретроспективни или текущи клинични проучвания. Тези проби за пациенти трябва да бъдат анализирани с модерни високопроизводителни технологии. Съществуващите и новоиздадените данни трябва да бъдат интегрирани, като се използват системни подходи, които биха могли да съчетаят под-клетъчни / клетъчни и / или органни модели в силикол и анализ на мрежата, както е подходящо, и да се използват за изграждане на по-сложни изчислителни рамки за прогнозиране на реакциите на пациентите на комбинаторни терапии. Тези прогнози трябва да бъдат валидирани в предклинични и клинични проучвания, като се вземат предвид различията между половете.

Финансови параметри на проекта:
Минимално финансиране EUR 6  000 000
Максимално финансиране EUR 4 000 000
Интензитет на помощта 100%
Продължителност 24 месеца
Дедлайн1 2.10.2018
Дедлайн2 16.4.2019

Допустими разходи
Преки допустими разходи са:
1. Разходите за закупуване на апаратура, като закупуването е ясно обосновано, трябва да се обоснове приложението на необходимата апаратура за обхвата и целите за успешното на проекта
2. Инфраструктурни разходи и СМР свързани с тях
3. Организации на международни форуми, конференции и семинари;
4. Разходи за командировки в страната и чужбина;
5. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти;
6. Разходи за провеждане на конкурси и степиндиантски програми;
7. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта;
8. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта;
9. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта;
10. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка.
11. Разходи за визуализация на проекта

Непреки допустими разходи са:
1. разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи.
2. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта , режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности.

Related Projects