Хоризонт2020 – микро, малки и средни предприятия

2.2 Инструмент за микро малки и средни предприятия, като част от програмата “Хоризонт 2020” той действа като програма за ускоряване на равнището на ЕС, която предлага услуги за финансиране и ускоряване на бизнеса на иновативни малки и средни предприятия с глобални амбиции. Инструментът за МСП подкрепя високорискови и потенциални малки и средни предприятия за разработване и пускане на пазара на нови иновационни продукти, услуги и бизнес модели, които биха могли да стимулират икономическия растеж

Финансови параметри на проекта:

Проектното предложение не може да надвишава стойността от 1,5 000 00 Евро.

Мининално финансиране няма

Максимално финансиране EUR 1500000

Интензитет на помоща 90%

Срок за изпълнение на проектита: 12 месеца

Очакван прием: първи дедлайн 17.11.2018 г.

Втори дедлайн 1.7.2019

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване и софтуер, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Разходи за закупуване на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

извършване на тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на продукт или процес;

изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

разработване на технологии за производство на продукт или процес;

изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

8/ Разходи за визуализация

9/ Други разходи за ДНА и ДМА пряко свързани с дейността на проекта

Преки допустими разходи: Допустими разходи са тези, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.

Непреки допустими разходи: Непреките допустими разходи (например разходи за администриране, комуникации и инфраструктура, офис консумативи) се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието).

Related Projects