Хоризонт2020- Инструмент за развитие на високотехнологични научно-приложни постижения от юридически лица

Очакван прием:

Първи дедлайн: 15.11.2018 г

Втори дедлайн 16.02.2019 г.

Максимален размер на безвъзмездна финансова помощ: 15 000 000 EUR

Продължителността на проекта е между 5 и 7 години

Допустими дейности:

  • финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, вкл. финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ;

  • насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия

  • общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

  • подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленски капацитет;

  • подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и чрез насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и услуги;

  • подкрепа за осъществяване на дейности и предоставяне на услуги в пряка полза за развитието на бизнеса и възможностите за експортна ориентация на МСП;

Допустими разходи:

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на дейностите по проекта;

2/ Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване и софтуер, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

3/ Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

4/ Разходи за консумативи и материали, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

5/ Разходи за закупуване на помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;

6/ Разходи за външни услуги за:

извършване на тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики),свързани с разработването на продукт или процес;

изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт или процес;

разработване на технологии за производство на продукт или процес;

изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;

наем на зали и техника за организиране на промоционални събития в България за популяризиране на иновативния продукт или процес;

7/ Разходи за командировки в страната и чужбина на персонала на предприятието, разработващ иновацията, необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

8/ Разходи за визуализация

9/ Други разходи за ДНА и ДМА пряко свързани с дейността на проекта

Преки допустими разходи: Допустими разходи са тези, свързани с изпълнението на дейностите по проекта, като разходи за персонал, пътувания, оборудване, инфраструктура, стоки и услуги.

Непреки допустими разходи: Непреките допустими разходи (например разходи за администриране, комуникации и инфраструктура, офис консумативи) се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието).

 

 

Related Projects