Хоризонт 2020 Регенеративна медицина: от нови прозрения до нови приложения

Регенеративната медицина заменя или регенерира човешки клетки, тъкани или органи, за възстановяване или установяване на нормална функция. Проектите трябва да се съсредоточат върху новаторски транслационни изследвания за разработване на регенеративни процеси за постигане на крайната клинична цел за справяне с неудовлетворените клинични нужди на големи групи пациенти. Предложенията трябва да се основават на нови подходи като редактиране на генома или генна терапия, трансдиференцииране или in-vivo препрограмиране, клетъчна терапия и трансплантация, 3D био печат, органоиди или използване на комбинирани продукти (не изчерпателен списък само с илюстративна цел). Във всички случаи предложенията трябва да обясняват по какъв начин техният подход е регенеративен.

Краен срок за кандидадстване 16.4.2019

Мининално финансиране EUR 4 000 000

Максимално финансиране EUR 6 000 000

Продължителност на проекта: в интервала от [4-36] месеца

Интензитет на помоща 100%

Преки допустими разходи са:

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество
 • Закупуване на терен
 • Разходи за архитекти
 • Строителни дейности
 • Ремонтни дейности
 • Смяна на статут на терен
 • Разходи за наем
 1. Инвестиционни разходи (ДМА и ДНА) пряко свързани с проекта
 • Обзавеждане на недвижимо имущество
 • Закупуване на МПС
 • Закупуване на специализирано оборудване
 • Изграждане на специализирани инсталации и зони
 • Закупуване на специализиран и лицензиран софтуер
 • Създаване на уеб сайт
 • Създаване на приложения
 • Създаване на платформи
 • Разходи за обучения касаещи експлоатацията на ДМА и ДНА
 1. Организации на международни форуми, конференции и семинари;
 • Разходи за такси касаещи посещения на форуми, конференции или семинари
 • Разходи за командировъчни: нощувки и дневни
 • Разходи за наемане на зали и МПС
 • Разходи за welcome party и after party
 • Разходи за възнаграждения на организатори
 • Разходи за външни услуги
 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки
 • Разходи за придобиване на общо практичен компютърен софтуер
 • Разходи за придобиване на лицензи през WIPO
 • Разходи за защита на интелектуална собственост
 • Разходи за валидиране и сертифициране на стандарти
 1. Разходи за командировки в страната и чужбина
 • Разходи за дневни
 • Разходи за нощувки
 1. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти
 • Брутни разходи за възнаграждения определени от бенефициента
 1. Разходи за провеждане на конкурси и стипендиантски програми;
 • Разходи за финансови стимулиращи награди
 • Разходи за наемане на зали за конкурси
 • Разходи за обособяване на работни места за стипендианти
 • Разходи за стипендии
 1. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта
 • Режиини
 • Разходи за амортизация
 • Разходи за командировки на екип по поддръжка на съоръженията
 • Разходи за консумативи
 • Разходи за обновление
 1. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта
 • Разходи за визуализация
 • Разходи за участия в симпозиуми и форуми на национално и интернационално ниво
 • Разходи за обслужване на сметки
 • Разходи за юристи
 • Счетоводни разходи

 1. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта

 • Периодични разходи касаещи функционалността на ДМА и ДНА
 1. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка.

 • Възнагражденията се определят от бенефициента
 • Разходи за брутни възнаграждения

Непреки допустими разходи са:

 1. Разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи.

Разходи за регистрация и управление на профила на Химснаб-Орбел ООД в официалния портал на Европейската комисия

Разходи за подготовка на проектното предложение на английски език

Разходи за внедряване на иновация съгласно европейските стандарти, при необходимост

Разходи за изготвяне на официалния формуляр за кандидатстване и съпътстващите го приложения и документи на английски език

Разходи за подаване на електронните заявление и приложения

Разходи за изготвяне на нормативни документи, изискуеми от комисията, съгласно европейските стандарти

Разходи за изготвяне на Техническото приложение към Бизнес плана съгласно политиката на Европейския съюз за подобряване на националните и регионалните политики в областта на приложение на проекта

Разходи за изготвяне на приложения с проектодоговори и нормативни документи между кандидата и партньорите и под изпълнителите, включително обмен на персонал, посещения на експерти и курсове за обучение

Разходи за изготвяне на Стратегически план за изпълнение на проекта

Разходи за разработване приложение на Стратегически план за изпълнение на проекта целящо достъп до международни мрежи от партньори

Разходи за изготвяне на стратегия за укрепване на транс националните мрежи на националните звена за контакт с оглед осигуряването на информация за лицата, търсещи подкрепа

Разходи за подготовка на документи за внедряване на стандарти

Разходи за изпълнение на процес по внедряване на стандарти

Разходи за подготовка на анализи и статистически справки към WIPO (World Intellectual Property Organization)

Разходи за изпълнение на процес до окончателно получаване на документи за защита на полезен модел от WIPO

Разходи за проучване и подготвяне на пакет от документи към фондове финансиращи бенефициенти по Хоризонт2020 за допълнително финансиране на дейности касаещи изпълнението на проекта

Разходи за изготвяне на теоретична стратегия за кандидатстване по програма за европейско финансиране след приключване на програмния период

Разходи за административно управление на на проекта.

 1. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта, режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности. при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи (онези разходи, които са пряко свързани с реализирането на действието).

Related Projects