Хоризонт 2020 – Бърз достъп до иновации

    1. Инструмент подпомагащ бързия достъп до иновации

Финансови параметри на проекта:

Минимално финансиране EUR 500 000

Максимално финансиране EUR 2 500 000

Интензитет на помощта 90%

Продължителност 24 месеца

Краен срок:

21.2.2019

23.5.2019

22.5.2019

19.2.2020

9.6.2020

27.10.2020

Допустими разходи

Преки допустими разходи са:

1. Разходите за закупуване на апаратура, като закупуването е ясно обосновано, трябва да се обоснове приложението на необходимата апаратура за обхвата и целите за успешното на проекта

2. Инфраструктурни разходи и СМР свързани с тях

3. Организации на международни форуми, конференции и семинари;

4. Разходи за командировки в страната и чужбина;

5. Разходи за възнаграждение на специалисти и експерти;

6. Разходи за провеждане на конкурси и степиндиантски програми;

7. Разходи за материали, консумативи и други помощни материали, които са необходими за прякото изпълнение на дейностите по проекта;

8. Разходи, които са необходими съгласно изискванията за прякото изпълнение на договора (разпространение на информация, популяризиране на дейностите и др.), включително и разходите за финансово обслужване на банковите сметки, специално разкрити за изпълнение на проекта;

9. Разходите за амортизация на амортизируеми активи по собственост на бенефициента и/или партньорите, пряко свързани с дейността по проекта;

10. Разходите за възнаграждения на физическите лица, служители, лектори, технически консултанти, за дейности, пряко свързани с изпълнението на договора за финансиране, включително осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение съгласно националното законодателство на страната членка.

11. Разходи за визуализация на проекта

Непреки допустими разходи са:

1. разходи за управление, администриране, комуникации и консумативи. Те не могат да надвишават 25% от стойността на преките допустими разходи.

2. Разходи за възнагражденията на персонала по администриране на проекта, административните разходи за издръжка на офисите на проекта , режийни разходи, консумативи и материали и наеми . Това са всички други разходи, които не обслужват прякото изпълнението на целите на проекта и не влияят пряко върху качеството на предоставяните услуги или дейности.

Related Projects