Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Дата на обявяване на процедурата юни 2019

Интензитет на финансиране: 25% – 90% в зависимост от категорията предприятие и вида финансирана дейност

минимален бюджет на проект – 100 000 лв.
максимален бюджет в зависимост от категорията предприятие:
• микро и малки предприятия 500 000 лв.
• средни предприятия: 750 000 лв.
• големи предприятия: 1 000 000 лв.

Цел на процедурата:
Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на иновации и иновативна инфраструктура за подпомагане на процеса на комерсиализация на нови продукти.

Срок за изпълнение:18 месеца

Допустими дейности:

1. Придобиване на ДМА, необходими за внедряване на иновацията;
2. Придобиване на ДНА, необходими за внедряване на иновацията;
3. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:
Схемата ще финансира разходи за инвестиции и разходи за услуги, които могат да бъдат:

1) Разходи по елемент „Инвестиции“

  • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

  • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат внедрявани по проекта.

  • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

2) Разходи по елемент „Услуги“

  • услуги, свързани със защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания, извършени от Патентно ведомство или правоспособен представител по индустриална собственост; подготовка на заявка за патент, за регистрация на полезен модел на национално и международно равнище; услуги, свързани с получаване на защитен документ; услуги, свързани с експлоатацията на патент, полезен модел и др.п.

  • предоставяне на професионални съвети и консултации относно приложимите за иновативния продукт (стока или услуга) или процес директиви, регламенти, стандарти, включително услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти и др.

  • услуги за провеждане на пазарни анализи и проучвания на пазара, които да допринесат за успешната пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация;

  • услуги за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания и др.;

  • услуги за придобиване на етикети за качество за внедряваната по проекта иновация;,

  • изпитване и сертификация на иновативния продукт (стока или услуга) или процес, респективно получаване на продуктово съответствие за иновативния продукт, в съответствие с приложимите стандарти и др.

Related Projects