Проектиране и изследване на 16-канална влакнесто-оптична (ВО) система
за измерване на дългопериодични (ДПР) сензорни мрежи

Тенденция в настоящия момент са приложенията на оптичните влакна в областта на сензорите, комуникациите и специалната оптика, генерирането и провеждането на мощно лазерно лъчение за технологични цели.
Много от направените измервания и приложения в сензориката имат екологични или физически ограничения, които правят използването на електрически сензори опасно, непрактично или безперспективно. За щастие, присъщите характеристики на сензорите на основата на Брегови решетки (късо периодични) оптични сензори компенсират или елиминират по-голямата част от тези проблеми. Използването на светлина вместо електричество и стъклени влакна, вместо меден проводник намаляват рисковете. Сензорите са непроводящи, електрически и химически пасивни и имунизирани срещу електромагнитни смущения. Те използват едно и също влакно като телекомуникационната индустрия, така че те могат да предават данни от множество сензори, свързани последователно в продължение на дълги разстояния с минимална загуба на сигнала.
За момента изследователите на световно ниво в областта на сензориката, наблягaт на подобряване качествата на сензори на основата на дългопериодични решетки, а също така и подобрение на тяхната конструкция. Дори и много изследвания, които се осъществяват многократно на тази тематика немогат все още до край да изчерпат възможностите, които предоставят този тип сензори. Многобройните приложения и изследвания с дългопериодични решетки доказват, че и за напред ще продължават да се преоткриват нови етапи в изследванията на точно този тип сензори.
В областта на сензорите се прояви завишен интерес към измерване на два- и повече физически параметъра едновременно. Тези измервания се извършват със сензори основаващи се на проста и ефективна схема за детекция на сигналите, с използване на линейна фотодиодна CCD матрица в комбинация с дифракционна решетка, за да измери спектралните отмествания, които са пропорционални на фазовите промени, въведени в сензорното влакно. Получените отклици са линейни и са измерени чувствителностите спрямо напречна, надлъжна и механична деформация, спрямо температура, промяна на показателя на пречупване и други зависимости за различни типове влакна.

Related Projects