Под мярка 8.5. Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми

Очаквана дата на обявяване на процедурата май 2019

Допустими дейности:

 • Превантивни действия и инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските еко системи.

 • Преобразуване на горската структура.

 • Засаждане.

Условия за допустимост

 • Всички кандидати трябва да докажат собственост върху горската територия или правото си да я стопанисват;

Минималната площ на горската територия, с която кандидатстват за подпомагане, трябва да бъде както следва:

 • 0.5 ха за физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;

 • 1.0 ха за общини, собственици/стопанисващи горски територии;

 • 1.0 ха за юридически лица, стопанисващи държавни горски територии;

 • 1.0 ха за юридически лица, наематели на горски територии.

 • Изграждане на дребно мащабна туристическа инфраструктура.

 • Подпомагането ще бъде допустимо само за еднократни за периода на действие на Програмата дейности в горите;

 • Допустими за подпомагане ще бъдат само проекти, които отговарят на определен минимален брой точки;

 • Оперативни разходи, разходи за поддръжка и годишни плащания не са допустими за подпомагане.

Допустими разходи

Материални инвестиции:

 1. Разходи за увеличаване на привлекателността на гората и залесената площ за отдих и почивка в съответния район, в т.ч.:

 • изграждане на дребно мащабна туристическа инфраструктура – пешеходни пътеки, съоръжения за отдих, указателни табели, информационни табла, заслони и наблюдателни точки;

2. Разходи за подобряване на потенциала на еко системите за смекчаване на последиците от изменението на климата, без да се изключват икономическите ползи в дългосрочен план, в т.ч.:

 • превръщане на издънкови гори в смесени високо стъблени гори;

 • превръщане на изкуствени гори в смесени високо стъблени гори за увеличаване на превръщане на иглолистните култури на нетипични место растения в естествени насаждения;

 • възстановяване и поддръжка на полезащитни пояси;

 • презалесяване.

3. Разходите за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на проекта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта.


Нематериални инвестиции:

 1. Общи разходи свързани със съответния проект за пред проектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

 2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

 3. Закупуване на софтуер;

 4. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;

 5. Разходи за изработване на планове за управление на горите или на равностоен инструмент.

Авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

Интензитет на помощта: 100% от общите допустими разходи.

Суми и размер на помощта:

Максимумът на общите допустими разходи по тази подмярка за целия период на прилагане на ПРСР (2014-2020) е левовата равностойност на 2 500 000 евро на кандидат за подпомагане.

Минимумът на общите допустими разходи е левовата равностойност на 2 000 евро на проект.

Related Projects