Матрично описание на поведението на времевите характеристики на високоскоростни линии

 

Проектирани са математични модели за симулиране на основните параметри внасящи загуби в оптичните комуникационни линии: поляризационно модова дисперсия (ПМД) влияеща върху пасивните компоненти на линията, поляризационно зависими загуби (ПЗЗ) влияещи върху активните компоненти на линията и поляризационно зависимо усилване (ПЗУ) влияещо върху усилвателите на оптичната комуникационна система. Матричните модели могат да симулират спектъра излизащ на екрана на уреда необходим за охарактеризиране на даден параметър на линията. Резултатите са сравнени с експериментални данни от вече извършено измерване на този параметър. Има съвпадения на това което показва уреда и моделирането с матрици на Мюлер.

Моделирането на тези параметри цели да може да се направи оценка на оптична комуникационна линия без да се измерват ПЗЗ , ПМД и ПЗЗ , поради простата причнина че уредите за тяхното измерване са на много висока цена. Посредством тези параметри може се прави оценка каква апаратура ще бъде необходима да се закупи и конструира за дълъг период отвреме от порядъка на 20-30 години . Така компаниите занимаващи се с оптичен интернет могат да имат продължителна информация за това как и с каква максимална скорост могат да оптимизират предаваната от тях информация.

 

Related Projects