Комбинирани оптични методи за откриване на нерегламентирани примеси и вещества в хранителни продукти

Определянето на качеството на хранителни продукти и наличието на непозволени примеси в тях е от основно значение за пълноценното им използване. Съществуват различни аналитични методи за решаване на задачи от този тип с различна сложност, точност, бързодействие, достъпност и цена. Едни от най-разпространените и с големи възможности методи са оптичните.

По време на проекта успешно се прилагат комбинирани оптични методи за бърз и надежден анализ за определяне на различни качествени и количествени показатели и наличието на нерегламетнирани добавки като фалшификати и антибиотици в хранителни продукти. Хранителни продукти, при които измерването на абсорбционни, флуоресцентни, разсейвателни спектри, както и на рефрактометрични и поляризационни характеристика са особено информативни за млека, растителни масла и мед.

Резултати от проекта:

1.Изследвани са абсорбционни, флуоресценти и разсейвателни спектри, както и показател на пречупване и поляризация на светлина преминала или разсеяна от мляко, растителни масла и мед при облъчване в ултравиолетовата и близката видима област.

2.Разработени са микро- и влакнесто-оптични пробници за снемане на оптични характеристики.

3.Изследвани са микро- и влакнесто-оптични структури с нано-покрития и имобилизирани биохимични агенти, чувствителни във видимата и близката инфрачервена област и са селективно свързани с целеви вещества като антибиотици, бактерии и др.

4.Разработени са измерителни процедури с използване на селективни оптични сензори за определяне на наличието и концентрацията на нерегламентирани примеси и вещества: добавки за фалшифициране, антибиотици, и др.

5. Създадена е база данни с абсорбционни , разсейвателни и флуоресцентни спектри на млека с различно съдържание на мазнини и белтъчини, на основните типове растителни масла и медове.

6. Усъвършенствани са и са приложени математични методи на основата на възбудно-излъчвателни матрици за идентифициране на математични методи на основата на възбудно-излъчвателни матрици за идентифициране на смеси и нерегламентирани примеси.

7. Създадена е на лабораторна постановка за бърза детекция на антибиотици и анализ.

Related Projects