С грижа за детайлите за
постигане на пълен успех

Ние помагаме за вашия успех

Н

Ние сме единствената компания в България с опит в управление на проекти и подготовка на проектни предложения по Най-голямата програма на европейския съюз за финансиране на иновации „Хоризонт 2020“. В интервала от 7.11.2017 до 23.9.2020 „Хоризонт 2020“ е единствената програма, която предлага 100% финансиране на МСП, големи и микропредприятия. АКО ВАШИЯ БИЗНЕС СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ЦЕННИ ПАРТНЬОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ

МИВАМА ЕООД е създадена 2014 година в отговор на предизвикателствата и възможностите, които стоят пред България, в отговор на стратегията „Европа 2020“ за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Европейски стратегии, иновации и мениджмънт са в основата на услугите, които предлагаме на нашите клиенти са базирани на три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнището на ЕС и на национално равнище: интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество), устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно се повиши конкурентоспособността) и приобщаващ растеж (нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността). Тези усилия за растеж и създаване на работни места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-високо управленско равнище и обединяването на всички участници в проекта. Задълбочените ни познания в областта на научно-приложната дейност, пактическите световни иновативни методи, европейското финансиране и нормативната рамка на общността са подплатени с множество научни публикации във водещи световни списания, учасния в международни форуми и дипломи от световен мащаб, ни позволяват да предлагаме пълния комплект от професионални услуги на всеки един от клиентите ни, за да достигнат техните проекти високо практическо европейско иновационно ниво. Кандидатстването за отпускане на средства по различните европейски програми е съвкупност от взаимосвързани дейности, всяка от които изисква специфични умения. В този смисъл ние разполагаме с голям екип от професионалисти с доказана експертиза, които изготвят проектните предложения съгласно изискванията на съответната програма, спазващи нормите на Европейския съюз придържащи се изцяло към стратегията „Европа 2020“ .

Опит

Специалисти сме в

ИИнформация и консултации за Европейския съюз – политики, идеи, цели и програми, институции;

Предоставянето на консултантската услуга по подготовката на проектното предложение

Консултиране по програма Хоризонт 2020 – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовката на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и преговорите с европейската администрация и с парнтьорите по проекта;

Консултации и изготвяне на проектни предложения
Изготвяне на бизнес анализи
Изготвяне на тръжни документации
Консултиране по програма Хоризонт 2020

Неща които правим

Хоризонт2020

Предизвикателството е да се осигури подкрепа за по-голям набор от високо рискови иновативни стартиращи фирми и малки и средни предприятия прилагащи информационни и комуникационни технологии в иновациите. Фокусът ще бъде върху фирми, предлагащи разрушителни концепции, продукти и услуги, в които се прилагат нови набори от правила, ценности и модели, които в крайна сметка създават нови пазари (например чрез производство без консумация на ресурси) или подобрение на съществуващите пазари

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Оперативна програма „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката

Бихме желали да чуем вашите идеи за вашия проект.