Кандидатстване по Европейски програми за финансиране на бизнес

Home / EU / Кандидатстване по Европейски програми за финансиране на бизнес

ЗАВЪРШВАНЕ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ

Tова е фазата на окончателната окомплектовка и изпращане на целия пакет от необходими документи за участие в програмата. Във всички предходни фази се подготвят части от крайното предложение за проект. Тук трябва да се “съберат” всички вече подготвени текстове, да се допишат и доизяснят тези части, които не са достатъчно развити. Като резултат се образува проектното предложение.

ФИНАЛИЗИРАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Проверка за езикови и стилистични грешки и евентуална преработка

2. Проверка за технически грешки и евентуална преработка

3. Окомплектоване

Проектното предложение включва:

Формуляр за кандидатстване
Приложенията към него изискани по съответната Оперативна Програма
Подкрепящите документи, съгласно Насоките/Указанията за кандидатстване за конкретната процедура.

Проектното предложение трябва да съдържа:

Един оригинал
Две копия на хартия във формат А4, които са окомплектовани в отделни папки. Копията трябва да са еднакви по съдържание с оригинала (не е допустимо в копията да липсват документи от приложените в оригинала). Проверете в Насоките/Указанията за кандидатстване кои документи се изискват на електронен носител.Задължително е представените електронни файлове да съдържат идентични документи като тези, представени на хартия.

*За да сте сигурни, че окомплектовате всичко необходимо, попълнете таблицата за административно съответствие.

4. Окомплектоване на документите:

Проектното предложение – оригинал и две копия – се поставя в плик. На външния плик трябва да има надпис със следната информация:

наименование на процедурата
бюджетна линия
пълното име на кандидата
пълен адрес на кандидата
лице за контакти
електронна поща
БУЛСТАТ
адрес на УО на съответната Оперативна Програма

5. Доставка или изпращане на пакета до съответния орган

* Проектните предложения трябва да бъдат изпратени по куриер, по пощата или доставени на ръка на адреса на УО на съответната Оперативна програма.

* При получаване на проектното предложение УО на съответната Оперативна програма издава документ с регистрационен номер на съответното проектно предложение.

* Проектни предложения, изпратени по друг начин (например по факс или по електронна поща) или на друг адрес, няма да бъдат разглеждани.

* Краен срок за получаване на проектните предложения:
В конкретните Насоки/Указания за кандидатстване се посочват ден, дата и час на крайния срок за подаване на проектните предложения. Всяко предложение, получено след крайния срок, няма да бъде разглеждано.

НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Административно съответствие (отпаднали 52% от подадените проекти):

Неправилно окомплектоване на документите
Липсващи документи и непопълнени полета във Формуляра за кандидатстване;
Грешни декларации

2. Допустимост (отпаднали 24% от останалите проекти):

Затруднения при дефиниране на целеви групи;
Дейностите по проекта са допустими, но не отговарят на целите на програмата
Един и същ проект е подаден по няколко програми
Исканото финансиране е под минималния праг

.

Оценка на качеството ( отпаднали 47% от останалите проекти):

Несъответствия в бюджета – между бюджетната таблица, формуляра и сбора на всички разходи;
Неразбиране кои разходи са допустими;
Не се прави разлика между приоритети, цели, дейности, резултати и индикатори за изпълнение;
Непознаване на някои основни документи;
Липса на бюджетна информация (например не попълване на план за разходване на средства)
Неразбиране на изискванията за устойчивост, мултипликационен ефект и хоризонтални политики.

Related Posts

Leave a Comment