office@mivamaltd.eu | +359 885 430 284

 

МИВАМА ЕООД е вашия истински бизнес партньор за
стартиране или развитие на вашия бизнес

Ние създаваме успех

Н

Ние сме единствената компания в България с опит в управление на проекти и подготовка на проектни предложения по Най-голямата програма на европейския съюз за финансиране на иновации „Хоризонт 2020“.

В интервала от 7.11.2017 до 23.9.2020 „Хоризонт 2020“ е единствената програма, която предлага 100% финансиране на МСП, големи и микропредприятия.

Европейски стратегии, иновации и мениджмънт са в основата на услугите, които предлагаме на нашите клиенти са базирани на три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнището на ЕС и на национално равнище: интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието и цифровото общество), устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно се повиши конкурентоспособността) и приобщаващ растеж (нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността).

Тези усилия за растеж и създаване на работни места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-високо управленско равнище и обединяването на всички участници в проекта.

АКО ВАШИЯ БИЗНЕС СЕ НУЖДАЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС. НИЕ СМЕ ВАШИТЕ ЦЕННИ ПАРТНЬОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ИЗГРАДЕНИ СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИ СТРАТЕГИИ И ИНОВАЦИИ

Можете да се информирате за Предстоящите и Отворените програми финансирани от Европейския съюз

Tук ще намерите информация за всички Европейски Програми за финансиране на собствен стартиращ, малък, среден или голям бизнес. Всичко за програмите и мерките за безвъзмездна финансова помощ и начина за кандидтстване по тях. А ако искате да реализирате идеята си максимално лесно и бързо, може да се обърнете към нас

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Разработването на проектни предложения може да бъде разделено на два етапа:

Подготвителен – тук трябва да формулирате проектната си идея – да изясните точно какво искате да финансирате, да направите заснемане и проектиране на обекта /ако е необходимо/ или да направите проучване.

Представителен – тук разработвате проектно предложение, като описвате идеята си в предварително зададен формат – Формуляр за кандидатстване – той е различен за всяка програма и мярка. Това е етапът, в който се попълват и окомплектоват всички изискуеми документи по съответната програма /мярка/.

* Разработвайки идеята си още в подготвителния етап, Вие реално ще сте подготвили голяма част от предложението си за проект преди дори да сте видели Формуляра за кандидатстване.

* Ще бъде необходимо, обаче, да преразгледате цялата предварителна подготовка и да попълните
всички празнини според изискванията на финансиращата институция.

 

6 СТЪПКИ КЪМ ВАШИЯ УСПЕХ

Разработване на идея (Пропуска се ако имате идея) Още

Намиране на мярка и запознаване с основните й изисквания Още

Изготвяне на проектно предложение Още

Кандидатстване Още

Оценяване и сключване на договор Още

Оценка на изпълнението на проекта Още

Консултации и изготвяне на проектни предложения
Изготвяне на бизнес анализи
Изготвяне на тръжни документации
Консултиране по програма Хоризонт 2020

Имаме опит в

Изготвяне на проектни предложения и управление на проекти

 • Най-голямата програма на европейския съюз за финансиране на иновации „Хоризонт 2020“
 • Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия (COSME) 2014-2020 г.
 • Финансов механизъм на европейското икономическо пространство
 • Норвежки финансов механизъм
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
 • Програма за развитие на селските райони 2014-2020
 • Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България
 • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
 • Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020
 • Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020
 • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • Националния доверителен екофонд
 • Националния иновационен фонд
 • Оперативна програма “Инициатива за малки и средни предприятия”
 • Оперативна програма “Региони в растеж”
 • Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите
 • Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020
 • Програми по европейско териториално сътрудничество 2014-2020

Последни проекти

Моля запознайте се с проекти осъществени за наши клиенти, където сме участвали от първоначални консултация по избор на програма за финансиране, преа изготвяне на документи за кандидатсване до успешното завършване на проекта.

Бихме желали да чуем вашите идеи за вашия проект.